آزمايشگاه اکرودیته مشهددوام با كادر متخصص و مجرب خود بصورت يك واحد مستقل و بعنوان آزمايشگاه همكار مورد تایید اداره کل استاندارد خراسان رضوی و همچنین بازوی اجرائی ادارات استاندارد استان های كشور در زمينه آزمون های کولرآبی بر طبق استاندارد های ملی17907 و4911و2-4910 و بخاری گازسوز دودکشدار مطابق استانداردهای ملی

 1-1220 و2-1220 وآبگرمکن گازسوز مخزن دار مطابق استانداردهای ملی 1219 و2-1219 فعاليت می كند و به منظور اثبات توانايی خود در تامين نيازمندی های مشتريان و ارائه

خدمات آزمون با كيفيت به آنان اقدام به ایجاد نظام مديريت كيفيت آزمايشگاه براساس استاندارد بین المللی ISIRI-ISO/IEC17025:2005 نموده و خود را متعهد به برآورده نمودن الزامات آن و بهبود مداوم اثربخشي نظام مدیریت کیفیت آزمایشگاه می داند.
مدیریت آزمایشگاه اعمال رویه حرفه ای خوب وارایه کیفیت مطلوب خدمات به مشتریان با رعایت استانداردهای خدمات را سرلوحه کار خود می داند و در این راستا اهداف زیر را دنبال می کند:
   بکارگیری کارکنان متخصص وماهر وارتقا مداوم سطح مهارت ودانش آنها
   استفاده از تجهیزات و امکانات مناسب و مطلوب
   حفظ کیفیت خدمات آزمایشگاه بارعایت موازین قانونی و استانداردهای ملی و به روزرسانی و بهبود مداوم خدمات
   جلب اعتماد مشتریان با رعایت اصول رازداری و بیطرفی

امید است با یاری خداوند متعال و همکاری و تعامل هرچه بیشتر شاهد توسعه و تعالی سازمانی این آزمایشگاه باشیم.


    
DNN