خبر ها

  • 36
  • 264 مرتبه
دریافت گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان 1396-1397

دریافت گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان 1396-1397

02/17/1398

افتخاری دیگر برای گروه صنعتی مشهد دوام ،دریافت گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان در همایش هجدهمین روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

15 اردیبهشت 1398 نمایشگاه بین المللی تهران

اخبار مرتبط